§ 1
Postanowienia wstępne

1.    Sklep internetowy JEAN CARENO PARIS Sklep dostępny pod adresem internetowym  https://test1955.t1.selesto.eu/ prowadzony jest przez  JEAN CARENO PARIS z siedzibą Wielkie Lniska 28 86-300 Grudziądz, wpisany do CEIDG pod nr NIP:559-171-82-80.REGON 871181270 

2.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 § 2
Definicje

1.    Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.    Sprzedawca - Sklep internetowy Jean Careno Paris  Sklep prowadzony przez  JEAN CARENO PARIS z siedziba Wielkie Lniska 28 86-300 Grudziądz  NIP: 559-171-82-80.     

3.    Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.    Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://test1955,t1,selesto.eu/.

6.    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.    Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8.    Zamówienie - czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

9.    Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.).

11. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego

16. Dowód zapłaty – faktura wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.

17. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub zapłata przy odbiorze Produktu - w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu. 

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1.    Adres Sprzedawcy:

1.    Wielkie Lniska 28 86-300 Grudziądz

2.    Adres e-mail Sprzedawcy: test1995,t1.selesto.eu

3.    Numer telefonu Sprzedawcy: + 56 46 18 356 /+48 695 427 389 od poniedziałku do piątku, w godz. 8-14.

4.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 52 2030 0045 1110 0000 0075 2180

5.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 § 4
Wymagania techniczne

1.    Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.    włączona obsługa plików cookies. 

§ 5
Informacje ogólne

1.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

3.    Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

4.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszty dostawy oraz inne ew. koszty o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

§ 6
Sposób korzystania z serwisu Sklepu

1.    Klient zobowiązany jest do korzystania z serwisu Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami.

2.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.    powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu Sklepu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie ze Sklepu przez innych Klientów;

b.    nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych;

c.    powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Klientów, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Klientach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;

d.    niewykorzystywania serwisu Sklepu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;

e.    aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu;

f.     powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Sklepu oraz podmiotów z nim współpracujących;

g.    powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych osób;

h.    nieumieszczania w serwisie Sklepu oraz nieprzekazywania za jego pośrednictwem treści lub materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób;

i.      niekorzystania z cudzego wizerunku, nienakłaniania do popełnienia przestępstwa, niepropagowania przemocy, powstrzymywania się od postępowań nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety;

j.      powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać obiektywnie uznane za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem.

 § 7
Zasady składania Zamówienia

1.    Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż kosmetyków, suplementów diety i środków do dezynfekcji.

2.    W celu złożenia Zamówienia należy:

a.    zarejestrować się na stronie Sklepu i zaakceptować regulamin Sklepu,

b.    skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji (opcjonalnie),

c.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”

d.    wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, NIP oraz adresu,na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) i jeden z dostępnych sposobów płatności,

e.    ostatecznie po weryfikacji wszystkich danych kliknąć przycisk "potwierdź zakup"

3.    potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

4.    W zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie.

5.    Podanie danych osobowych zawierający błędy lub braki spowoduje wstrzymanie realizację zamówienia. Przesłany e-mail do klienta będzie zwierał dane do poprawienia lub uzupełnienia oraz termin wykonania. W przypadku nie wywiązania się we wskazanym terminie zamówienie zostanie anulowane z braku możliwości realizacji wysyłki.

6.    Podanie nieprawdziwych danych osobowych, w szczególności nieistniejący adres e-mail spowoduje usunięcie złożonego zamówienia i zablokowanie konta.

 § 8
Oferowane metody płatności i dostawy

1.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.    Przelewy bankowe,

b.    Płatności elektroniczne za pośrednictwem PayU tj. ePrzelewy, Blik, karty płatnicze, Google Pay i Apple Pay

c.    Płatność za pobraniem.

2.    Klient może korzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

a.    Przesyłki kurierskie Inpost

3.    Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności i dostaw znajdują się za stronach Sklepu:
Formy płatności oraz Koszt dostawy

   § 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia online.

2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.    Zamówienie zostanie anulowane jeśli Klient wybrał formę płatności:

a.    za popraniem i nie potwierdzi terminie do 2 dni złożonego zamówienia, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail potwierdzającym złożenie zamówienia,

b.    przelew lub płatność PayU i nie dokona płatności w terminie do 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia,

4.    Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 3 dni roboczych od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy, z zastrzeżeniem wydłużenia terminu lub odwołania wysyłki dla produktów wrażliwych na warunki pogodowe (temperatury). Jeśli termin ten będzie ulegał wydłużeniu Sprzedawca udzieli stosowną informację Klientowi.

5.    W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6.    Podanie danych osobowych zawierający błędy lub braki spowoduje wstrzymanie realizację zamówienia. Przesłany e-mail do klienta będzie zwierał dane do poprawienia lub uzupełnienia oraz termin wykonania. W przypadku nie wywiązania się we wskazanym terminie zamówienie zostanie anulowane z braku możliwości realizacji wysyłki.

7.    Podanie nieprawdziwych danych osobowych, w szczególności nieistniejący adres e-mail spowoduje usunięcie złożonego zamówienia i zablokowanie konta.

        § 10
Prawo odstąpienia od umowy

1.    Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r, poz. 827 z późn. zm.) przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2.    Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

a.    świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b.    umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

3.    Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie oświadczenia przez Kupującego drogą elektroniczną lub korespondencyjnie, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.

4.    Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5.    Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

6.    Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.    Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu.

8.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

9.    W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1.    Umową Sprzedaży objęte są produkty nowe.

2.    Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.    W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Przedsiębiorca występujący jako osoba fizyczna może mieć prawa do rękojmi, jeżeli zostanie wykazany brak związku transakcji z prowadzoną działalnością, a tym samym nabył prawa konsumenta. W stosunku do takich osób stosowane będą przepisy regulujące uprawnienia konsumenta związane z rękojmią.

4.    Reklamację należy zgłosić elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@jeancareo.com  załączając Formularz reklamacyjny.
Produkt należy odesłać na adres Sklepu: Wielkie Lniska 28 86-300 Grudziądz.Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

5.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;  
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

4.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

5.    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 § 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.    Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym -newsletter.

3.    Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

4.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub paczkomatów itp:
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

5.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą:
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

6.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

8.    Podanie nieprawdziwych danych osobowych, w szczególności nieistniejący adres e-mail spowoduje usunięcie złożonego zamówienia i zablokowanie konta.

9.    Podanie danych osobowych nienależących do Klienta będzie traktowane jako podszywanie się pod inną osobę ze skutkami prawnymi (art. 190a § 2 KK).

§ 14

 Reklamacje

 

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, należy  spisać z kurierem. protokół szkody.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia uszkodzonej paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru należy to zawrzeć z protokole szkody.

Przydatne też będą zdjęcia uszkodzeń. Następnie zgłoś nam to pod adresem e-mail: zamówienia@jeancareno.com.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

·         Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).

·         ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

·         Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

·         Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: zamówienia@jeancareno.coml lub telefonicznie: +48 56-46-18-356 (pn-pt 8-14). Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.


Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

1.     Zgłoś nam ten fakt na adres e-mail: zamówienia@jeancareno.com.

2.     Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.

3.     Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.

4.     ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

5.     Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6.      Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

 

§ 15

 


Postanowienia końcowe

1.    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.    Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

4.